Assoc. Prof. Ha Quang Thuy

The Data Science and Knowledge Technology Laboratory
Faculty of Information Technology
College of Technology (VNU-Univ. of Eng. & Tech.)
Vietnam National University, Hanoi (VNU)

E3 Building, 144 Xuan Thuy Str., Cau Giay Dist., Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 (24) 37547204; Fax: +84 (24) 37547460
Email: thuyhq@vnu.edu.vn
Homepage: http://www.uet.vnu.edu.vn/~thuyhq

 


Introduction

Assoc. Prof. Ha Quang Thuy is an Associate Professor at the Department of Information Systems (http://www.uet.vnu.edu.vn/httt/) and the Data Science and Knowledge Technology Lab (DSKTLab) http://vnlp.net/, Faculty of Information Technology, College of Technology (uet), Vietnam National University, Hanoi (VNU). He received the PhD degree at the Hanoi University of Science (HUS), VNU in 1997. He was a Vice-Dean of the Faculty of Information Technology, HUS (From 1995 to 1999) and a Vice Rector of the uet, VNU (September 2004 - January 2010). He was the Coordinator of the Laboratory of Data Science and Knowledge Technology from 11/2010 to 05/2015.

Researches

His research interests are concerned in Rough Sets, Description Logics, Machine Learning (Open World, Lifelong Topic Models), Data Mining (Text - Web - Social Media Mining and Process Mining) and KDD (Knowledge Discovery in Databases). He is also interesting in the field of SSME (Service Science, Management and Engineering).

Publications

Scopus Author Directory: Ha, Quang Thuy (Quang Thuy Ha) & Thuy, Ha Quang (Ha Quang Thuy) & Ha, Thuy Quang (Thuy Quang Ha)

DBLP: Quang-Thuy Ha, Thuy Quang Ha

Google Scholar: Quang-Thuy Ha

AMiner: Quang-Thuy Ha

PhD and MSc-Student Thesis

 • Can Duy Cat (2019). Advanced Deep Learning Models and Applications in Semantic Relation Extraction. MSc. Thesis (Draft), VNU-UET. (PDF)
 • Phạm Thị Thu Uyên (2011). Nghiên cứu, cải tiến phương pháp mở rộng truy vấn và tích hợp vào hệ thống tìm kiếm tiếng Việt. MSc. Thesis (Draft), VNU-UET. (PDF)
 • Phạm Thị Ánh(2011). Phương pháp phân cụm tích lũy và áp dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU.
 • Nguyễn Đình Văn(2011). Một số thuật toán khai phá luật dãy và ứng dụng thử nghiệm vào hệ thống quản lý khách hàng và tính hóa đơn nước, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU.
 • Trần Mai Vũ (2010). Tóm tắt đa văn bản dựa vào trích xuất câu, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Trần Thị Oanh (2009). Mô hình tách từ, gán nhãn từ loại và hướng tiếp cận tích hợp cho tiếng Việt, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU (PhD Student at JAIST, Japan (04/2010-now)) . (PDF)
 • Nguyến Thu Trang (2009). Học xếp hạng trong tính hạng đối tượng và tạo nhãn cụm tài liệu;Trường Đại học Công nghệ, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Nguyễn Thị Thùy Linh (2009) Transductive Support Vector Machines for Cross-lingual Sentiment Classification, MSc. Thesis (in English, Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Phạm Đức Chiến (2008). Nghiên cứu ứng dụng khai phá dữ liệu vào công tác quản lý nguồn nhân lực, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi (VNU). (PDF)
 • Nguyễn Cẩm Tú (2008). Hidden Topic Discovery Towards Classification and Clustering in Vietnamese Documents, MSc. Thesis (in English, Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU (PhD Student at Tohoku Univesity, Japan (10/2008-now)). (PDF)
 • Phạm Thị Hoàng Nhung (2007). Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp học máy tiên tiến trong công tác dự báo, vận hành hồ Hòa Bình, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Nguyễn Việt Cường (2007). Tự động sinh mục lục cho văn bản, MSc. Thesis (Draft), College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU (PostDoc at JAIST, Japan (04/2011 - now) ). (PDF)
 • Nguyễn Thị Thu Hằng (2007). Phương pháp phân cụm tài liệu Web và áp dụng vào máy tìm kiếm, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Nguyễn Hoài Nam (2006). The WWW and The PageRank-Related Problems, MSc. Thesis (in English, Draft) , Hanoi University of Science, Vietnam National University, Hanoi - VNU (PostDoc at JAIST, Japan (04/2010 - now)). (PDF)
 • Đặng Thanh Hải (2008). The Biological Sample Classification Using Gene Expression Data, MSc. Thesis (in English, Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU (PhD Student at University of Antwerp, Belgium (01/2008-now)) . (PDF)
 • Vũ Ngọc Anh (2006). Nghiên cứu công nghệ khai phá dữ liệu văn bản, áp dụng cho các trang tin tức trên các thiết bị cầm tay, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Vũ Bội Hằng (2005). Phát hiện quan hệ ngữ nghĩa "Nguyên nhân - Kết quả" từ các văn bản, MSc. Thesis (Draft) , College of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Đỗ Cẩm Vân (2004). Các thuật toán học mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán khách hàng ngân hàng, MSc. Thesis (Draft) , Faculty of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Đặng Tiểu Hùng (2004). Phương pháp biểu diễn ngữ nghĩa lân cận siêu liên kết cho máy tìm kiếm Vietseek, MSc. Thesis (Draft) , Faculty of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Nguyễn Nhật Bình (2003). Công nghệ mạng tích cực và ứng dụng trong việc giải quyết bài toán tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình, MSc. Thesis (Draft), Faculty of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Phan Xuan Hieu (2003) Parallel Mining for Fuzzy Association Rules, MSc. Thesis (in English, Draft) , Faculty of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU (PostDoc at NSWU ). (PDF)
 • Phan Xuân Hiếu (2003). Khai phá song song luật két hợp mờ, MSc. Thesis (Draft) , Faculty of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Phạm Thị Thanh Nam (2003). Một số giải pháp cho bài toán tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu Hypertext, MSc. Thesis (Draft) , Faculty of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Tiêu Thị Dự (2003). Phát hiện luật theo tiếp cận tập thô, MSc. Thesis (Draft) , Faculty of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Trần Vũ Hà (2002). Luật kết hợp theo tiếp cận tập thô, MSc. Thesis (Draft) , Faculty of Technology, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Lương Thị Song Vân (1999). Học máy, học máy mô tả phức với thuật toán rút gọn lỗi, MSc. Thesis (Draft) , Hanoi University of Science, Vietnam National University, Hanoi - VNU. (PDF)
 • Đỗ Tấn Phong (1999). Một số nội dung nghiên cứu trong lập luận xấp xỉ, MSc. Thesis (Draft) , Hanoi University of Science, Vietnam National University, Hanoi - VNU (Advisers: Dr. Hà Quang Thụy, Dr. Đỗ Văn Thành). (PDF)
 • PhD Thesis

  1. Hoang Lan Giao (2008). "Algebraic and logical aspects of rule mining based on rough set theory", PhD Thesis , (in Vietnamese, Draft _ PDF) , Advisers: Assoc. Prof. Dr. Hồ Thuần and Dr. Hà Quang Thụy.
  2. Cu Thu Thuy (2013). "Rare Association Rule Mining and Applications", PhD Thesis , (in Vietnamese, Draft _ PDF) , Advisers: Assoc. Prof. Dr. Do Van Thanh and Assoc. Prof. Dr. Ha Quang Thuy
  3. Phung Thi Thu Hien (2014). "Feature Reduction Techniques in Set-Valued Decision Systems", PhD Thesis, (in Vietnamese, Draft _ PDF) , Advisers: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Ba Tuong and Assoc. Prof. Dr. Ha Quang Thuy
  4. Tran Mai Vu (2014). "Graph-based Semi-Supervised Learning for Semantic Relation Detection and Applications in Vietnamese Question-Answering Systems", Expectation for Defense: 2014. , Advisers: Assoc. Prof. Dr. Ha Quang Thuy and Dr. Nguyen Le Minh (JAIST)

   


  Back to home

  Last Updated: June 30th, 2011.