Assoc. Prof. Ha Quang Thuy

The Data Science and Knowledge Technology Laboratory Nhóm xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt
Faculty of Information Technology
College of Technology (VNU-Univ. of Eng. & Tech.)
Vietnam National University, Hanoi (VNU)

E3 Building, 144 Xuan Thuy Str., Cau Giay Dist., Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 (24) 37547204; Fax: +84 (24) 37547460
Email: thuyhq@vnu.edu.vn
Homepage: http://www.uet.vnu.edu.vn/~thuyhq

 


Introduction

Assoc. Prof. Ha Quang Thuy is an Associate Professor at the Department of Information Systems (http://www.uet.vnu.edu.vn/httt/) and the Data Science and Knowledge Technology Lab (DSKTLab) http://vnlp.net/, Faculty of Information Technology, College of Technology (uet), Vietnam National University, Hanoi (VNU). He received the PhD degree at the Hanoi University of Science (HUS), VNU in 1997. He was a Vice-Dean of the Faculty of Information Technology, HUS (From 1995 to 1999) and a Vice Rector of the uet, VNU (September 2004 - January 2010). He was the Coordinator of the Laboratory of Data Science and Knowledge Technology from 11/2010 to 05/2015.

Researches

His research interests are concerned in Rough Sets, Description Logics, Machine Learning (Open World, Lifelong Topic Models), Data Mining (Text - Web - Social Media Mining and Process Mining) and KDD (Knowledge Discovery in Databases). He is also interesting in the field of SSME (Service Science, Management and Engineering).

Publications

Scopus Author Directory: Ha, Quang Thuy (Quang Thuy Ha)

DBLP: Quang-Thuy Ha

Google Scholar: Quang-Thuy Ha

AMiner: Quang-Thuy Ha

BSc-thesis

 1. K61-2020 (08 sinh viên) Nguyễn Thị Hợp (2020). Học sâu suốt đời tương tác và ứng dụng vào Chatbot (phiên bản sơ bộ). K61_Nguyen_Thi_Hop.pdf
 2. Nguyễn Mậu Đức Huy (2020). Kỹ thuật tập thô giải quyết vấn đề khởi đầu nguôi trong hệ tư vấn và ứng dụng (phiên bản sơ bộ). K61_Nguyen_Mau_Duc_Huy_Thesis.pdf
 3. Phan Minh Đức (2020). Giải pháp cho khởi đầu nguội trong hệ tư vấn xã hội và ứng dụng (phiên bản sơ bộ). K61_Phan_Minh_Duc_Thesis.pdf
 4. K60-2019 (04 sinh viên) Nguyễn Minh Châu (2019). Lifelong machine learning methods and its application in multi-label classification (phiên bản sơ bộ). K60_Nguyen_Minh_Chau.pdf
 5. K59-2018 (07 sinh viên) Trần Thị Minh Tươi (2018). Mô hình hóa chủ đề suốt đời và ứng dụng vào phân lớp đa nhãn văn bản tiếng Việt (phiên bản sơ bộ). K59_Tran_Thi_Minh_Tuoi.pdf
 6. Nguyễn Thị Lan (2018). Nhận dạng thực thể trong văn bản tiếng việt sử dụng mô hình học sâu suốt đời mức ký tự (phiên bản sơ bộ). K59_Nguyen-Thi-Lan_Thesis.pdf
 7. K58-2017 (10 sinh viên) Nguyễn Văn Quang (2017). An Algorithm Adaptation Multi-Label Classification Method and Experiments on Vietnamese Text (phiên bản sơ bộ). K58_Nguyen_Van_Quang.pdf
 8. Nguyễn Hữu Tú (2017). Một mô hình giải quyết khởi đầu nguội trong tư vấn xã hội dựa trên phương pháp ma trận nhân tử (phiên bản sơ bộ). K58_K58_Nguyen_Huu_Tu.pdf
 9. Đàm Duy Tiến (2017). Một mô hình tư vấn nhóm tổng hợp dự báo cá nhân với các yếu tố động theo thời gian và thực nghiệm (phiên bản sơ bộ). K58_Dam_Duy_Tien.pdf
 10. K57-2016 (10 sinh viên) Ngô Thị Oanh (2016). Phát hiện điểm thay đổi trôi khái niệm trong khai phá quy trình (phiên bản sơ bộ). K57_Ngo_Thi_Oanh_Thesis.pdf
 11. Đỗ Thành Long (2016). Một số kỹ thuật tư vấn xã hội hướng địa điểm và ứng dụng (phiên bản sơ bộ). K57_Do_Thanh_Long_Thesis.pdf
 12. K56-2015 Thái Thị Hoài (2015). Khai thác đặc trưng ngữ cảnh cục bộ và toàn bộ vào tư vấn xã hội (phiên bản sơ bộ). K56_Thai_Thi_Hoai_Thesis.pdf
 13. Nguyễn Quỳnh Nga (2015). Tư vấn nhóm xã hội dựa trên kỹ thuật tăng cường thích hợp (phiên bản sơ bộ). K56_Nguyen_Quynh_Nga_Thesis.pdf
 14. Mai Công Đạt (2015). The Role of Social Ties in Social Recommedation Systems (in English)( draft version). Student_Thesis/K56_Mai_Cong_Dat_Thesis.pdf
 15. K55-2014 Phan Văn Chương (2014). Phương pháp xây dựng ontology doanh nghiệp dựa trên các lý thuyết về tổ chức (phiên bản sơ bộ). K55_Phan_Van_Chuong_Thesis.pdf
 16. Nguyễn Anh Vũ (2014). Dự báo nhiễm Malware trên thiết bị di động bằng khai phá dữ liệu (phiên bản sơ bộ). K55_Nguyen_Anh_Vu_Thesis.pdf
 17. Nguyễn Văn Quyển (2014). Thuật toán phân cụm trong khai phá khía cạnh tổ chức trong phát hiện quy trình (phiên bản sơ bộ). K55_Nguyen_Van_Quyen_Thesis.pdf
 18. Phạm Huy Thành (2014). Phát hiện mô hình tổ chức từ nhật ký sự kiện trong khai phá quá trình (phiên bản sơ bộ). K55_Pham_Huy_Thanh_Thesis.pdf
 19. Doãn Thị Huyền Trang (2014). Một giải pháp nâng cấp chất lượng nhận dạng thực thể kiểu hình dựa trên mô hình Entity-Quanlity (Ngoc-Trinh Vu, Thi-Huyen-Trang Doan, et al. A Method for Building a Labeled Named Entity Recognition Corpus Using Ontologies. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 358,pp 141-149). K55_Doan_Thi_Huyen_Trang.pdf
 20. Trần Văn Hiến (2014). Xây dựng tự động tập huấn luyện nhận diện thực thể kiểu hình dựa trên hai Ontology HPO và MP (Ngoc-Trinh Vu , Van-Hien Tran, et al. A Method for Building a Labeled Named Entity Recognition Corpus Using Ontologies. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 358,pp 141-149). K55_Tran_Van_Hien_Thesis.pdf
 21. K54-2013 Nguyễn Thị Tươi (2013). Xếp hạng dòng cập nhật trên mạng xã hội Twitter (phiên bản sơ bộ). K54_Nguyen_Thi_Tuoi_thesis.pdf
 22. Vũ Trọng Hóa (2013). Trích xuất khía cạnh trong khai phá quan điểm Twitter bằng học máy CRF trên chủ đề ẩn (phiên bản sơ bộ). K54_Vu_Trong_Hoa_thesis.pdf
 23. Bùi Đình Luyến (2013). Mô hình hóa ảnh hưởng của blogger trong cộng đồng dựa trên họ độ đo H-index (phiên bản sơ bộ). K54_Bui_Dinh_Luyen_Thesis.pdf
 24. Phạm Văn Thắng (2013). Kiểm tra sự phù hợp của mô hình quá trình và nhật ký sự kiện bằng phương pháp phát lại (phiên bản sơ bộ). K54_Pham_Văn_Thang_Thesis.pdf
 25. Phí Văn Thủy (2013). Trích chọn sự kiện y sinh phức hợp dựa vào mô hình phân tích cây phụ thuộc trong văn bản về bệnh ung thư di truyền (phiên bản sơ bộ). K54_Phi_Van_Thuy_Thesis.pdf
 26. Tiêu Thị Phương (2013). Kiểm tra phù hợp bằng phương pháp theo dấu thông qua logic thời gian tuyến tính LTL (phiên bản sơ bộ). K54_Tieu_Thi_Phuong_Thesis.pdf
 27. Đào Thủy Ngân (2013). Xây dựng mô hình quá trình bằng phương pháp miền trạng thái (phiên bản sơ bộ). K54_Dao_Thuy_Ngan_Thesis.pdf
 28. Trần Thị Sim (2013). Tối ưu hóa ảnh hưởng của đối tượng trên mạng xã hội (phiên bản sơ bộ). K54_Tran_Thi_Sim_Thesis.pdf
 29. Phạm Thanh Bình (2013). Một mô hình học máy xác định tính chất modification của các sự kiện y sinh về bệnh unh thư di tuyền (phiên bản sơ bộ). K54_Pham_Thanh_Binh_Thesis.pdf
 30. Nguyễn Xuân Hùng (2013). Trích xuất khái niệm hướng quảng cao (phiên bản sơ bộ). K54_Nguyen_Xuan_Hung_Thesis.pdf
 31. Phạm Thị Hồng (2013). Phát hiện sự trùng lặp nội dung của các bài báo (phiên bản sơ bộ). K54_Pham_Thi_Hong_Thesis.pdf
 32. Nguyễn Thị Thảo (2013). Các phương pháp phân lớp đa nhãn văn bản tiếng Việt (phiên bản sơ bộ). K54_Nguyen_Thi_Thao_Thesis.pdf
 33. Ngô Quang Hiểu (2013). Phân tích và trực quan hóa chuỗi sự kiện dạng hệ thống LifeFlow (phiên bản sơ bộ). K54_Ngo_Quang_Hieu_Thesis.pdf
 34. Đào Quốc Vương (2013). Thu hồi quan điểm về thực thể trên mạng xã hội Twitter (phiên bản sơ bộ). K54_Dao_Quoc_Vuong_Thesis.pdf
 35. Lê Mạnh Cường (2013). Xâu chuỗi văn bản theo sự kiện (phiên bản sơ bộ). K54_Le_Manh_Cuong_Thesis.pdf
 36. Lương Viết Thái (2013). Học tính hạng trong mạng Twitter (phiên bản sơ bộ). K54_Luong_Viet_Thai_Thesis.pdf
 37. K53-2012 Nguyễn Thị Dung (2012). Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt dựa trên học máy SVM (phiên bản sơ bộ). K53_Nguyen_Thi_Dung_Thesis.pdf
 38. Hà Thị Oanh (2012). Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt dựa trên từ vựng và từ điển đồng nghĩa (phiên bản sơ bộ). K53_Ha_Thi_Oanh_Thesis.pdf
 39. Phan Thị Thơm (2012). Làm giàu và lựa chọn đặc trưng trong phân lớp đa nhãn và áp dụng trong quản lý danh tiếng (phiên bản sơ bộ). K53_Phan_Thi_Thom_Thesis.pdf
 40. Vũ Thị Thu Hương (2012). Phát hiện cộng đồng sử dụng thuật toán GONGA và khai phá quan điểm cộng đồng trên mạng xã hội (phiên bản sơ bộ). K53_Vu_Thi_Thu_Huong_Thesis.pdf
 41. Nguyễn Thị Minh Phương (2012). Dự báo liên kết mạng xã hội dựa trên độ đo tương đồng (phiên bản sơ bộ). K53_Nguyen_Thi_Minh_Phuong_Thesis.pdf
 42. Nguyen_Sy_Quan (2012). Dự đoán liên kết âm liên kết dương trong mạng xã hội (phiên bản sơ bộ). K53_Nguyen_Sy_Quan_Thesis.pdf
 43. K52-2011 Phạm Huyền Trang (2011). Giải pháp gom nhóm đặc trưng đồng nghĩa Tiếng Việt trong đánh giá sản phẩm dựa trên phân lớp bán giám sát SVM - KNN và phân cụm HAC(phiên bản sơ bộ). K52_Pham_Huyen_Trang_Thesis.pdf
 44. Lưu Công Tố (2011). Mở rộng VietSentiWordNet dựa trên mô hình học bán giám sát SVMlight và áp dụng vào bài toán khai phá quan điểm (phiên bản sơ bộ).K52_Luu_Cong_To_Thesis.pdf
 45. Le Thu Ha (2011). Phân lớp quan điểm theo chủ đề dựa vào chuỗi con và cây con phụ thuộc trên miền tin tức tài chính (phiên bản sơ bộ). K52_Le_Thu_Ha_Thesis.pdf
 46. Vũ Xuân Sơn (2011). Tổng hợp quan điểm dựa trên mô hình thống kê và ứng dụng vào khai phá quan điểm trong văn bản tin tức tiếng Việt (phiên bản sơ bộ). K52_Vu_Xuan_Son_Thesis.pdf
 47. Nguyễn Thị Kim Chi (2011). Giải pháp tìm hiếm người theo tên trên Web dựa trên phân cụm phân cập và xếp hạng cặp thứ tự và thử nghiệm vào hệ thống tìm kiếm người Tiếng Việt (phiên bản sơ bộ). K52_Nguyen_Thi_Kim_Chi_Thesis.pdf
 48. Nguyễn Thị Thanh Na (2011). Giải pháp phân biệt tên người trên Web dựa trên mô hình thông tin Người và thử nghiệm vào hệ thống tìm kiếm người tiếng Việt (phiên bản sơ bộ). K52_Nguyen_Thi_Thanh_Na_Thesis.pdf
 49. Chu Thị Thủy (2011). Trích chọn tự động quan hệ phương thức từ văn bản tiếng Việt dựa trên thuật toán SVM và thử nghiệm đánh giá (phiên bản sơ bộ). K52_Chu_Thi_Thuy_Thesis.pdf
 50. Đào Minh Tùng (2011). Phân cụm đa mức Web bằng thuật toán K-means dựa trên chủ đề ẩn và thực nghiệm đánh giá (phiên bản sơ bộ). K52_Dao_Minh_Tung_Thesis.pdf
 51. Phan Nguyên Cương (2011). Trích chọn tự động quan hệ cố vấn - hướng dẫn khoa học dựa trên mô hình đồ thị xác suất phụ thuộc thời gian và thử nghiệm đánh giá. (phiên bản sơ bộ). K52_Phan_Nguyen_Cuong_Thesis.pdf
 52. Trần Trung Hiếu (2011). Họ thuật toán Ginvan - Newman trong phát hiện cộng đồng và cài đặt thử nghiệm trên mạng xã hội trực tuyến Twitter (phiên bản sơ bộ). K52_Tran_Trung_Hieu_Thesis.pdf
 53. Bùi Nhật Nam (2011). Trích chọn tự động quan hệ nhân quả và cài đặt thử nghiệm vào hệ tìm người tiếng Việt (phiên bản sơ bộ). K52_Bui_Nhat_Nam_Thesis.pdf
 54. Lê Đức Trọng (2011). Giải quyết bài toán đồng tham chiếu trong văn bản tiếng Việt dựa vào phương pháp máy hỗ trợ vector SVM (phiên bản sơ bộ). K52_Le_Duc_Trong_Thesis.pdf
 55. Nguyễn Tiến Tùng (2011). Học bán giám sát dựa vào mẫu ngôn ngữ để trích rút quan hệ gần nghĩa và áp dụng mở rộng truy vấn cho hệ thống hỏi đáp thực thể tên người tiếng Việt (phiên bản sơ bộ). K52_Nguyen_Tien_Tung_Thesis.pdf
 56. K51-2010 Lê Thị Kim Dung (2010). Một số thuật toán phân hạng ảnh phổ biến và áp dụng trong hệ thống tìm kiếm ảnh lớp trên thử nghiệm (phiên bản sơ bộ). K51_Le_Kim_Dung_Thesis.pdf
 57. Nguyễn Đạo Thái (2010). Phân biệt nhập nhằng trên người trong máy tìm kiếm thực thể (phiên bản sơ bộ).K51_Nguyen_Dao_Thai_Thesis.pdf
 58. Nguyễn Ngọc Thiệp (2010). Một số phương pháp khai phá dữ liệu quan hệ trong tài chính và chứng khoán (phiên bản sơ bộ). K51_Nguyen_Ngoc_Thiep_Thesis.pdf
 59. Nguyễn Thị Hoàn (2010). Phương pháp lựa chọn đặc trưng ảnh trong thuật toán học máy tìm kiếm ảnh và áp dụng vào bài toán tìm kiếm sản phẩm (phiên bản sơ bộ).K51_Nguyen_Thi_Hoan_Thesis.pdf
 60. Nguyễn Tiến Thanh (2010). Trích chọn quan hệ thực thể trên Wikipedia tiếng Việt dựa vào cây phân tích cú pháp (phiên bản sơ bộ). K51_Nguyen_Tien_Thanh_Thesis.pdf
 61. Uông Huy Long (2010). Giải pháp mở rộng thông tin ngữ cảnh phiên duyệt web người dùng nhằm nâng cao chất lượng tư vấn trong hệ thống tư vấn tin tức (phiên bản sơ bộ).K51_Uong_Huy_Long_Thesis.pdf
 62. K50-2009 Chu Anh Minh (2009). Bài toán trích xuất từ khóa trong trang web tiếng Việt và áp dụng để xây dựng hệ thống quảng cáo ngữ cảnh (phiên bản sơ bộ). K50_Chu_Anh_Minh_Thesis.pdf
 63. Lê Thị Thùy Dương (2009). Bài toán phân lớp văn bản và áp dụng phân lớp dữ liệu tài chính ngân hàng (phiên bản sơ bộ).K50_Le_Thi_Thuy_Duong_Thesis.pdf
 64. Nguyễn Đức Vinh (2009). Phân tích câu hỏi cho hệ thống hỏi đáp tiếng Việt (phiên bản sơ bộ).K50_Nguyen_Duc_Vinh_Thesis.pdf
 65. Nguyễn Hữu Phương (2009). Quảng cáo trực tuyến hướng câu hỏi người dùng (phiên bản sơ bộ).K50_Nguyen_Huu_Phuong_Thesis.pdf
 66. Nguyễn Song Hà (2009). Hệ thống tư vấn website cho máy tìm kiếm dựa trên quyre log (phiên bản sơ bộ).K50_Nguyen_Song_Ha_Thesis.pdf
 67. Nguyễn Thị Thu Chung (2009). Xây dựng danh bạ web Tiếng Việt với phương pháp phân cụm phân cấp văn bản (phiên bản sơ bộ).K50_Nguyen_Thi_Thu_Chung_Thesis.pdf
 68. Phạm Thị Ngọc Bích (2009). Nghiên cứu bài toán xác định collocation trong tiếng Việt (phiên bản sơ bộ).K50_Pham_Thi_Ngoc_Bich_Thesis.pdf
 69. Phạm Thị Tâm (2009). Sử dụng phương pháp xếp hạng trong bài toán phân cụm tiếng Việt (phiên bản sơ bộ).K50_Pham_Thi_Tam_Thesis.pdf
 70. Phạm Thị Thu Uyên (2009). Trích rút quan hệ ngữ nghĩa và áp dụng cho hệ thống hỏi đáp tự động tiếng Việt (phiên bản sơ bộ).K50_Pham_Thi_Thu_Uyen_Thesis.pdf
 71. Quách Hiếu Nghĩa (2009). Tóm tắt reviews người dùng trong hệ thống bán hàng trực tuyến (phiên bản sơ bộ).K50_Quach_Hieu_Nghia_Thesis.pdf
 72. Trần Nam Khánh (2009). Some studies on a probabilistic framework for finding object-oriented information in unstructured data (phiên bản sơ bộ).K50_Tran_Nam_Khanh_Thesis_English.pdf
 73. Trần Thị Ngân (2009). Trích chọn thông tin y tế tiếng Việt cho bài toán tìm kiếm ngữ nghĩa (phiên bản sơ bộ).K50_Tran_Thi_Ngan_Thesis.pdf
 74. Lê Hoàng Quỳnh (2009). So sánh một số phương pháp học máy cho bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt (phiên bản sơ bộ).K50_Le_Hoang_Quynh_Thesis.pdf
 75. Phùng Văn Huy (2009). Xác định Web Spam nâng cao chất lượng tính hạng trong máy tìm kiếm (phiên bản sơ bộ).K50_Tran_Thi_Ngan_Thesis.pdf
 76. Vũ Tiến Thành (2009). Bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc và áp dụng để xây dựng hệ thống tìm kiếm giá cả cho sản phẩm (phiên bản sơ bộ).K50_Vu_Tien_Thanh_Thesis.pdf
 77. K49-2008 Hoàng Minh Hiền (2008). (phiên bản sơ bộ).K49_Hoang_Minh_Hien_Thesis.pdf
 78. Lê Diệu Thu (2008). (phiên bản sơ bộ).K49_Le_Dieu_Thu_Thesis_English.pdf
 79. Nguyễn Hữu Bình Minh (2008). (phiên bản sơ bộ).K49_Nguyen_Huu_Binh_Minh_Thesis_English.pdf
 80. Nguyễn Minh Tuấn (2008). (phiên bản sơ bộ).K49_Nguyen_Minh_Tuan_Thesis.pdf
 81. Nguyễn Phụ Thái Dũng (2008). (phiên bản sơ bộ).K49_Nguyen_Phu_Thai_Dung_Thesis.pdf
 82. K48-2007 Lê Kim Thư (2007). (phiên bản sơ bộ). K48_Le_Kim_Thu_Thesis_English.pdf
 83. Nguyễn Thị Hải Yến (2007). (phiên bản sơ bộ).K48_Nguyen_Thi_Hai_Yen_Thesis.pdf
 84. Trịnh Thị Thanh Hiền (2007). (phiên bản sơ bộ).K48_Trinh_Thi_Thanh_Hien_Thesis.pdf
 85. K47-2006 Bùi Ngọc Lan (2006). (phiên bản sơ bộ).K47_Bui_Ngoc_Lan_Thesis.pdf
 86. Nguyễn Thị Hương Thảo (2006). (phiên bản sơ bộ).K47_Nguyen_Thi_Huong_Thao_Thesis.pdf
 87. Nguyễn Thị Thùy Linh (2006). (phiên bản sơ bộ).K47_Nguyen_Thi_Thuy_Linh_Thesis.pdf
 88. Nguyễn Thu Trang (2006). (phiên bản sơ bộ).K47_Nguyen_Thu_Trang_Thesis.pdf
 89. Nguyễn Trung Kiên (2006). (phiên bản sơ bộ).K47_Nguyen_Trung_Kien_Thesis.pdf
 90. Nguyễn Việt Cường (2006). (phiên bản sơ bộ).K47_Nguyen_Viet_Cuong_Thesis.pdf
 91. Trần Thị Oanh (2006). (phiên bản sơ bộ).K47_Tran_Thi_Oanh_Thesis.pdf
 92. K46-2005 Nguyễn Cẩm Tú (2005). (phiên bản sơ bộ).K46_Nguyen_Cam_Tu_Thesis.pdf
 93. Nguyễn Thị Thùy Linh (2005). (phiên bản sơ bộ).K46_Nguyen_Thi_Thuy_Linh_Thesis.pdf
 94. Nguyễn Yến Ngọc (2005). (phiên bản sơ bộ).K46_Nguyen_Yen_Ngoc_Thesis.pdf
 95. K45-2004 Nguyễn Thị Hương Giang (2004). (phiên bản sơ bộ).K45_Nguyen_thi_Huong_Giang_Thesis
 96. Đặng Thanh Hải (2004). (phiên bản sơ bộ).K45_Dang_Thanh_Hai_Thesis.pdf
 97. K44-2003 Đỗ Thị Diệu Ngọc (2003). (phiên bản sơ bộ). K44_Do_Thi_Dieu_Ngoc_Thesis.pdf
 98. Nguyễn Danh Hoàn (2003). (phiên bản sơ bộ).K44_Nguyen_Danh_Hoan_Thesis.pdf
 99. Nguyễn Thành Trung (2003). (phiên bản sơ bộ).K44_Nguyen_Thanh_Trung_Thesis_English.pdf
 100. K43-2002 Vũ Đình Hoàng (2002). (phiên bản sơ bộ).K43_Vu_Dinh_Hoang_Thesis.pdf

 


Back to home

Last Updated: June 30th, 2011.