Thông tin về công tác giảng dạy


Home | Teaching | Publications

Giảng viên: Đặng Đức Hạnh
Bộ môn CNPM, Khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN.

Lớp môn học

Giáo trình và sách tham khảo

Luận văn

Khóa luận