TS Nguyễn Hải Châu
Giảng viên

 Thông tin cá nhân

  Đơn vị:  Bộ môn Các hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin
  Điện thoại:  04-37547813
  Fax:  04-37547460
  Email: chaunh@vnu.edu.vn

Quá trình Đào tạo
  1991. Cử nhân Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
  1999. Tiến sĩ Toán học, chuyên ngành Đảm bảo Toán học cho Máy tính và Hệ thống Tính toán, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Những môn học đã và đang giảng dạy
  Ngôn ngữ lập trình PASCAL
  Ngôn ngữ lập trình Assembly
  Ngôn ngữ lập trình C/C++
  Nhập môn mạng máy tính
  Môi trường lập trình trực quan
  Nguyên lý hệ điều hành
  Nhập môn cơ sở dữ liệu
  Cơ sở dữ liệu nâng cao
  Tính toán song song
  Các vấn đề hiện đại của Hệ thống thông tin

Những lĩnh vực khoa học đã và đang quan tâm
  Tính toán song song, tính toán hiệu năng cao
  Hệ thống thông tin địa lý
  Các phương pháp lập luận mờ

Một số công trình nghiên cứu khoa học
  16. Nguyễn Chí Công, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Ngọc Hóa, Giải pháp tích hợp xây dựng hệ thống cung cấp ảnh quang cảnh 360 độ cho các đường phố Hà Nội, gửi đăng Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 2011.
  15. Nguyễn Hải Châu, Xây dựng cây bát phân dựa trên đường cong lấp đầy không gian với bộ xử lý đồ họa GPU, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, nhận đăng.
  14. Pham Cam Ngoc, Nguyen Hai Chau, An Efficient Music Identification System Based on PostgreSQL User-Defined Functions, accepted for publication, Journal of Science, VNUH, 2011.
  13. Nguyễn Hải Châu, Xây dựng công cụ thu thập và lưu trữ ảnh vệ tinh dạng tile có độ phân giải cao từ Internet, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, 2011, 71-78.
  12. N. H. Chau, A. Kawai, T. Ebisuzaki, Acceleration of fast multipole method using special-purpose computer GRAPE, International Journal of High Performance Computing Applications, 22 (2), 2008, 194-205.
  11. D. T. M. Viet, N. H. Chau, W. Lee, H. Q. Thuy, Using cross-layer heuristic and network coding to improve throughput in multicast wireless mesh networks, Proceedings of The International Conference on Information Networking 2008 (ICOIN 2008), Jan 23-25, 2008, Busan, Korea, Best Paper Award.
  10. N. H. Chau, A. Kawai, T. Ebisuzaki, Special-purpose computer accelerated fast multipole method, Journal of Computer Science and Cybernetics, 23 (3), 2007, 231-239.
  9. N. H. Chau, A new formulation for fast calculation of far field force in molecular dynamics simulations, Journal of Science (Mathematics-Physics) of Vietnam National University, Hanoi, 23 (1), 2007, 1-8.
  8. N. C. Ho, N. H. Chau, Quantitative semantics in hedge algebras and interpolation methods in approximate reasoning, Proceedings of CTR KC01, Hanoi, Vietnam, 2003, 149-158.
  7. N. H. Chau, A. Kawai, T. Ebisuzaki, A new implementation of fast multipole algorithm on special-purpose computer MDGRAPE-2, Proceedings of Annual Meeting of Molecular Simulation Society of Japan, Niigata, Dec 16-18, 2002.
  6. N. H. Chau, A. Kawai, T. Ebisuzaki, Implementation of fast multipole algorithm on special-purpose computer MDGRAPE-2, Proceedings of World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI 2002, July 14-18, 2002, Orlando, Florida, USA, Vol XVI, 477-481.
  5. N. H. Chau, A comparative study on performance of MPICH, LAM and PVM on a Linux Cluster over Fast Ethernet, Proceedings of the 1st International Workshop of "Parallel Computing, Data Mining and Optical Networks" PCDON 2001, JAIST, Tatsunokuchi, Ishikawa, Japan, 2001, 19-28.
  4. N. C. Ho, H. V. Nam, T. D. Khang, N. H. Chau, Hedge algebras, linguistic-valued logic and their applications to fuzzy reasoning, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems, 1999, 7 (4), 347-361.
  3. N. H. Chau, Applicability of some interpolative reasoning methods on multiple conditional fuzzy models, Proceedings of Vietnam-Japan bilateral symposium on fuzzy systems and applications VJFUZZY '98, Halong Bay, Vietnam, 1998, 498-505.
  2. N. C. Ho, H. V. Nam, N. H. Chau, Hedge algebras and their application to fuzzy logic and fuzzy reasoning, Proceedings of Vietnam-Japan bilateral symposium on fuzzy systems and applications VJFUZZY '98, Halong Bay, Vietnam, 1998, 315-332 (Plenary talk).
  1. Nguyễn Hải Châu, Ứng dụng luật điều khiển mờ trong quá trình quyết định đường đi trên mạng, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 1997, 13 (3), 21-35.